به نام خدا

توجه به این نکته ضروری است که آزمایشگاه علم طبیعت می باشد . اما از آن جایی که بعضی از ازمایش ها به ابزار ُ وسایل و مواد خاصی نیازدارد که بردن آن ها به طبیعت امکان پذیر نیست و یا لزومی ندارد لذا این گونه آزمایش ها را در جایی که آن وسایل و مواد در آن جا وجود دارد و دارای امکانات خاص می باشد که اصطلاحا آزمایشگاه گفته می شود انجام می دهند . 

و نیز با پدید آمدن محیط های مجازی می توان بعضی از آزمایش ها را در این محیط ها طراحی کرد که از چند نظر دارای اهمیت است از جمله بارها می توان نحوه ی آزمایش ها را در چند لحظه انجام داد . 

قصدمن این است که تعدادی از آزمایش های دوره ی راهنمایی تحصیلی را طراحی کرده و در اختیار علاقمندان قراردهم که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد .